PÅ GÅNG

E-FAKTURA TILL BANKEN ELLER VIA E-POST

Nu kan du få fakturan med årsavgifterna direkt till din internetbank. Du hittar oss genom att söka på Björnrike Samfällighetsförening som fakturautställare. 

Vill du hellre ha fakturor via e-post besöker du www.vagfas.se och loggar in med den kod som finns utskriven på kallelsen till årsstämman som du fick i slutet av mars. Under menyvalet fastighetsägare väljer du att få faktura via e-post.

Registrera gärna dina kontaktuppgifter så att vi kan nå dig vid behov. Lämnar du samtycke till att dina personuppgifter lagras kommer du även att få nyhetsbrev via e-post från oss framöver.

STÄMMOPROTOKOLLET ÄR TILLGÄNGLIGT 

Styrelsen vill tacka för en välbesökt årsstämma med fler än 40 personer som närvarade! Nu finns protokollet och presentationen från årsstämman tillgängliga under fliken Årsmöten.

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMAN 15 APRIL 2022

Varmt välkommen till vår årsstämma som hålls Långfredagen den 15 april 2022 kl. 10.00 på Lövåsgården, Skomakargatan 1 i Vemdalen. Kallelse, dagordning och fullmakt har skickats per post den 25 mars till alla fastighetsägare.  Under fliken Årsmöten finns samtliga årsmöteshandlingar att läsa och ladda ned. Väl mött på årsstämman!

ANLÄGGNINGSVÄRDET UPPGÅR TILL 34,7 MKR

Björnrike samfällighetsförening med org. nr 716414-8970 äger och förvaltar gemensamhetsanläggningen Härjedalen Vemdalens kyrkby GA:11. Anläggningen består bl.a. av vägar, vägbelysning, parkeringsplatser, naturmark med skidvägar, sanddepåer samt en gång- och skidbro över Sersån.
För att kunna bestämma ersättning när en ny fastighet inträder i anläggningen har styrelsen beräknat ett anläggningsvärde och överskott per 2021-12-31 vid andelstal 1,0 i utförande.
Anläggningens värde har beräknats med hänsyn till kostnad för utförande (byggnation), ålder och användbarhet i enlighet med 37-39 §§ Anläggningslagen 1973:1149. Det innebär en beräkning av anläggningens återanskaffningsvärde, dvs. vad det skulle kosta att bygga en motsvarande ny anläggning, med avdrag för förslitning och minskad användbarhet till följd av den tekniska utveckling som har ägt rum sedan byggnationen. 

Beräkningen av överskottet följer bestämmelsen som finns i 39 § Anläggningslagen vid föreningsförvaltning. Det innebär att överskottet beräknas som skillnaden mellan å ena sidan anläggningens värde samt föreningens tillgångar och å andra sidan föreningens skulder.

Överskottet per utförandeandel 1,0 uppgår till 19 771 kr 2021-12-31.

PÅGÅENDE GRÄVNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP

Med start i början på augusti påbörjar Vatten & Miljöresurs grävning för vatten och avlopp utmed Tallstigen. Därefter fortsätter arbeten utmed bl a Fågelvägen och ytterligare några stickvägar. Om du har frågor om grävningarna går det bra att kontakta arbetsledaren Jesper Woxlägd via telefon 010-251 53 37 eller e-post jesper.woxlagd@vattenmiljoresurs.se.
 

UNDERHÅLLSPLAN 2020–2025

Färdigställande av nedre delen av Björnvägen, besiktigat och klart sommaren 2020.

Gustav Vallins väg bör asfalteras fram till torget, när merparten av utbyggnaden i Grizzlyområdet är klart. Målet är att detta bör vara genomfört inom femårsplanen. Gångbana bör också inkluderas i planen.

Upprätta ett avtal med Holmen gällande ombyggnad/renovering av Fjällvägen. Beräknad åtgärd 2021-2022.

Upprustning av områdesskyltar fortsätter och inför vintern 2020-2021 färdigställs en ny skylt mot Solhöjden och Fjällvyn.
 

ÅRETS NYA OMRÅDESSKYLTAR

Säsongstart närmar sig. Snökanonerna jobbar för fullt för att backarna ska stå redo snart. Redo är även 2 av årets nya områdesskyltar - Bergsidan och Björnvallen. Skylten för Björnvallen har dessutom text på bägge sidor, så att den ger orientering i bägge körriktningar. Bergsidans skylt står vriden så att den syns både när man kommer uppifrån och nedifrån på Björnvägen.

LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING 17 JANUARI 2019

I dagarna nu i början på november har Lantmäteriet skickat ut en kallelse till ett förrättningsmöte den 17 januari 2019. Många har hört av sig både till samfälligheten och Lantmäteriet.
Lite kort vad detta ärende handlar om. Härjedalens kommun har sedan några år tillbaka begärt en förrättning där de vill att samfälligheten tar över sophanteringen i Björnrike.
Något som skett på flera andra samfälligheter i Härjedalen.
Kommunens syfte är att komma bort dels från administrationen (fakturering av renhållningen till samtliga medlemmar) samt kostnad för underhåll av de nedgrävda behållarna. Kommunen måste vara avtalsägare gentemot entrprenören som tömmer behållarna, men istället för att fakturera varje medlem så fakturerar de samfälligheten en klumpsumma med visst avdrag för vår adminstratonskostnad. Därefter ska samfälligheten fakturera respektive medlem.
De samfälligheter som tagit detta steg har enligt kommunen fått lägre kostnader för renhållning. 

Vi som samfällighet har en viss skepsis kring detta övertagande, med anledning därav har vi formulerat ett antal frågeställningar vi vill diskutera och få svar på innan ett eventuellt beslut från vår sida. För drygt ett år sedan hade vi ett möte med kommunen gällande detta och röjde ut en del frågetecken men ett antal kvarstår. 
Styrelserepresentant från samfällgheten kommer att närvara på förrättningsmötet den 17 januari.
Mötets syfte från Lantmäteriet är att fånga upp de frågeställningar som föreligger i denna fråga, dels från samfälligheten och dess medlemmar samt från kommunen.

Samfällighetens huvudsakliga linje är att få klarlagt alla eventuella kostnader i samband med ett övertagande av sophantering och att inte ta över något som innebär ökade kostnader för samfällighetens medlemmar.

På förrättningen kommer även samfälligheten förorda att förrättningskostnaden ska bäras av kommunen, som är beställare av förrättningen. 

Samfälligheten försöker också få klarlagt om det finns jurudiskt utrymme att lägga vårt veto mot ett övertagande om det skulle bli aktuellt. 

Länk till mötesinbjudan, klicka här.

Hälsningar,
Styrelsen 
 

NYA ANGÖRINGEN/ENTRÉN TAR FORM

Vintern är här med besked och snödjup över metern. Vår nya angöring/entré till Björnrike tar form. Skyltar och Björnstatyn är på plats. Bussytan är avsevärt större och väl belyst vilket gör det lättare när ytan fylls av bussar, besökare och bilar. 

GLAD SOMMAR!

Vi från styrelsen vill bara passa på att önska er alla en GLAD SOMMAR!

Här i Björnrike pågår en hel del. Skistar är i full gång med det nya torget - Björntorget, nere mellan Björnvallen och Grizzly.

Vi i samfälligheten har nu påbörjat arbetena med vår nya angöring till Björnrike. Träden som behöver tas ner är fällda nu. De stora nya skyltarna byggs just nu av en timmerman i Sveg.

Sanddepåerna kommer snart bli målade också.
 

NY VÄLKOMSTSKYLT TILL BJÖRNRIKE

Den stora skylten som välkomnar oss när vi svänger upp till Björnrike har många år på nacken. Vi skissar nu på en ny informationstavla, med samma rustika design som Storhogna och Klövsjö. Vi kommer också bereda bättre plats för bussarna som hämtar upp resenärer, och så en ny plats för brevlådorna.

NYA SANDDEPÅER 

Visa av erfarenheter från de senaste vintrarna så har behovet av sandning ökat och därmed behovet av att förvara rejält med sand.
Vi håller nu på att bygga tre nya sanddepåer. De är utspridda i området så att de som sandar ska kunna arbeta snabbt och effektivt. När säsongen är över kommer de att målas.

SAMFÄLLIGHETEN VÄLKOMNAR BLÄSTERVALLEN

Lantmäteriets förrättning har nu vunnit laga kraft vilket innebär att hela Blästervallsområdet ingår i Björnrike samfällighet. Vi önskar förstås alla fastighetsägare välkomna. Vi kommer att kontakta samtliga berörda och informera om snöröjning av infarter etc.
 

SISTA ETAPP BJÖRNVÄGEN

Planering av sista etappen på Björnvägen pågår. Det handlar om delen från infarten till Grizzly/Blästervallen ner till informationstavlan vid väg 514. Det som ska göras på vägsträckan är i huvudsak att räta upp vägen samt jämna ut stora höjdskillnader, i enlighet med de krav som Trafikverket ställer för att vi ska erhålla statligt vägstöd.

En liten rubrik.