Innehåll

Om Oss

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ordförande har ordet

Välkommen till Björnrike samfällighetsförenings hemsida. Den är tänkt att vara den plats där du lättast kan ta del av det som sker i samfällighetsföreningen. Hemsidan har några år på nacken nu och kommer under 2016 att förnyas och förbättras.

Vid utgången av verksamhetsåret 2015 bestod samfällighetsföreningen av knappt 500 fastigheter, varav ett 60-tal fortfarande var obebyggd. Under sommaren 2016 kommer med stor säkerhet resterande del av Södra Björnvallen att inlemmas i föreningen, varvid ytterligare ett 35-tal fastigheter tillkommer. Dessa kommer att inrymma cirka 90 lägenhet, en centrumanläggning och en restaurang. Ett område söder om Fågelvägen med ytterligare 20 fastigheter (40 byggrätter) har under året 2015 sålts till en exploatör, som enligt uppgift planerar för igångsättning.

Utbyggnadstakten i Björnrike är hög och detaljplanerna omfattar idag cirka 1200 lägenheter. Samtidigt tillkommer hela tiden nya detaljplaner med ytterligare lägenheter. Fullt utbyggt kommer Björnrike alltså med dagens planer att omfatta betydligt mer än 10.000 bäddar.

Infrastrukturen i Björnrike planerades till stor del för mer än 30 år sedan och byggdes för en bråkdel av dagens omfattning. Följaktligen krävs upprustningar och samfällighetens styrelse arbetar kontinuerligt med förbättringar i sitt ansvarsområde. Under 2016 planerar styrelsen främst att fokusera på följande:

 • Planering av upprustningen av Björnvägen från väg 514 upp till Grizzlyinfarten. Storleken på de kommande årens statsbidrag och utgången av lantmäteriförrättningen får avgöra om upprustningen påbörjas
 • Att förbereda ny anslutning av Björnvägen till väg 514. Förhandling med Trafikverket.
 • Att planera/genomföra en angöringsyta med busshållplats vid Björnvägens nedre del
 • Att fortsatt röja grönområdena och slyröja i dikena längs vägarna
 • Att införliva Södra Björnvallen i samfällighetens ansvarsområde
 • Att under sommaren genomföra lantmäteriförrättningen som ger oss dispositionsrätt över Björnvägen (med grönområden på båda sidor) från väg 514 upp till infartsvägen till Grizzly. Upprustningen av denna sträcka ska ske till den standard som motsvarar en max hastighet av 60 km/tim, vilket kräver justering av såväl planlinjeföring som profil. Dispositionsrätt planeras också för ”skogsområdet” mellan parkeringsytan vid stora informationstavlan vid väg 514 och ner till väg 514. En välkomnande ankomstyta planeras.

Som vanligt håller samfällighetens årsmöte på Långfredagen varje år. Styrelsen hoppas alltid på en mangrann uppställning vid dessa tillfällen. Vi lovar intressant information och för oss alla viktiga beslut.

Webmaster har ordet

För att registrera ett konto och kunna se all information som finns på sidan, var god tryck på "Registrera ett konto" i menyn ovan och följ sedan instruktionerna.

Om ni är flera personer i hushållet som alla vill ha information via mail, registrera separata konton.