Björnrike Samfällighetsförening är en organisation som ansvarar för vägunderhåll, sommar som vinter, gatubelysning, skyltning och grönområden.
Vi förvaltar samfällighetens och föreningens tillgångar och fullgör vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.
Vår ambition är alltid att arbeta för våra medlemmars och Björnrikes bästa.
 
Styrelsen, med säte i Härjedalens kommun, består av 5 ledamöter och 3 suppleanter.
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Ordföranden väljs på ett år.  I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

 

STYRELSEN

Jan-Anders Holmqvist
ordförande

 

Peter Broberg
ledamot

Håkan Vallström suppleant
 

Maritta Stensson
ekonomi
adjungerad

 

Lena Wiklund
ledamot

 

Christina Holmberg
ledamot

 

Glenn Westerlund
suppleant

 

Peter Andersson
ledamot

 

Mats Eskilsson
suppleant

 

Jan-Olov Edström, vägfogde