Björnrike Samfällighetsförening är en organisation som ansvarar för vägunderhåll, sommar som vinter, gatubelysning, skyltning och grönområden.
Vi förvaltar samfällighetens och föreningens tillgångar och fullgör vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.
Vår ambition är alltid att arbeta för våra medlemmars och Björnrikes bästa.
 
Styrelsen, med säte i Härjedalens kommun, består av 5 ledamöter och 3 suppleanter.
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Ordföranden väljs på ett år.  I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

 

STYRELSEN

Peter Broberg
ordförande

Carina Ronge
ledamot

Johan Swensson
suppleant

Jan-Olov Edström, vägfogde
 

Pontus Ellefsson ledamot

 

Lena Wiklund
ledamot

 

Glenn Westerlund
suppleant

 

Maritta Stensson
ekonomi
adjungerad

 

Mats Eskilsson
ledamot

 

Svante Ridman
suppleant