VÄGSKÖTSEL

VINTERUNDERHÅLL
Samfälligheten betalar snöröjaren för att ha tre traktorer och en plog-/sandningsbil i beredskap för att rycka ut när det behövs. Vid extrema snöfall finns det förståelse för att vägarna i området prioriteras före infartsparkeringar. I Björnrike finns mer än två mil vägar och fler än 500 infarter till hus att snöröja.
 
Snöröjningen ska i normalfallet utföras på följande sätt.
  • Snöröjning ska påbörjas när medelsnödjupet uppgår till 6 cm. Vid snöfall under natten ska snöröjning påbörjas senast klockan 05:00 på morgonen.
  • Snöröjningen starar med att plogbil och traktorer först röjer alla vägar inom området. Vägarna röjs i prioritetsordning så att huvudvägarna tas först. Snöröjningen av vägarna kan ta upp till 6 timmar beroende på snömängd.
  • Så snart traktorerna är klara med vägplogningen påbörjas snöröjning av tomtinfarter. Turordningen  varieras under säsongen så att inte någon boende ska uppleva att de alltid kommer sist. Tidsåtgången för röjningen av tomtinfarter varierar starkt beroende på snömängd och om snöfallet har upphört, men under normala omständigheter ska alla tomtinfarter vara röjda inom 8-12 timmars arbete från det att traktorerna påbörjar röjningen av tomtinfarterna.
  • Sandning av vägar sker kontinuerligt. Snöröjarna bedömer själva när så behövs. Sandning sker endast av de mest utsatta tomtinfarterna och då vid extrema väderförhållanden. Med utsatt menas risk för snöröjare samt stora svårigheter för fastighetsägare att nyttja egen infart. Fastighetsägare ansvarar själv för sandning av den egna tomtinfarten. Det går bra att hämta sand från befintliga sanddepåer inom området.
  • Problem med felparkerade bilar: Inom hela Björnrikeområdet är det parkeringsförbud på vägarna och vid vändplaner. Enda skälet är att göra snöröjning möjlig. Samfälligheten kommer fortsatt att arbeta för att undvika felparkerade bilar genom att bötfälla bilar som felparkerats.

VÅR, SOMMAR OCH HÖSTUNDERHÅLL

Underhållet under vår, sommar och höst är betydligt mindre omfattande än vintern. I normalfallet genomförs följande:

  • Eventuella potthål lagas omgående.
  • Grusvägarna hyvlas och saltas därefter.
  • Slyröjning i diken och slänter.
  • Området städas med hjälp av ungdomar och föräldrar i Vemdalens IF.
  • Asfalterade vägar sopas och sanden tas om hand och återvinns.