VÄGFOGDE

Arbetsbeskrivning:

 • Fortlöpande besiktning och dokumentering av vägnätet avseende "potthål", grusning, väghyvling, kantskärning, diken, vägtrummor och gatubelysning.
 • Medverka vid besiktning av nya vägar.
 • Beställa sopning av grus på asfalterade vägar under maj månad.
 • Bedöma, och i så fall beställa, slyröjning av vägkanter under juli månad.
 • Bevaka, vid nybyggnad av fastighet, att infart och parkeringsplats läggs på tomtmark och att snöplogning av infarten och parkeringsplatsen kan ske på ett bra sätt.
 • Vid infart över dike skall vägtrumma med diameter minst 300mm läggas i diket under tomtinfarten.
 • Bevaka att snöplogning och sandning utförs enligt avtal samt att vara länken mellan föreningsmedlemmarna och snöröjarna.
 • I samband med kraftig snösmältning, kontrollera att vägtrummor inte är igensatta.
 • Kontrollera att vägmärken och vägnamnsskyltar finns och sitter rätt.
 • Kontrollera ordningen på sopsorteringsplatserna.
 • Bevaka att parkeringsbestämmelserna följs på områdets vägar.
 • Medverka vid uppmätning av privata parkeringsplatsers storlek.
 • Samarbeta med styrelsen i frågor om förslag, åtgärder, kostnader och upphandlingar.
 • Själv ta kontakt med entreprenörer om prisuppgifter, beställning, bevakning och efterkontroll när det gäller budgeterade arbeten.
 • Kontrollera att alla belysningsstolpar fungerar och ansvara för eventuell reparation.