Stadgar

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen
Vemdalens Kyrkby ga:11 i Härjedalens kommun.

Stadgarna har antagits av föreningsstämman 2022-04-15 och registrerats hos Lantmäteriet 2022-09-23.

Björnrike samfällighetsförening
är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1 Firma
Föreningens firma är Björnrike samfällighetsförening.

§ 2 Samfälligheten
Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Vemdalens Kyrkby ga:11 i Härjedalens kommun i enlighet med anläggningsbeslut (Dnr Z10502).
Det anläggningsbeslut som Lantmäteriet fastställt om vår gemensamhetsanläggning är ramen för förvaltningen.

Gemensamhetsföreningens ändamål, läge, storlek mm:
Gemensamhetsanläggningen består av anläggningar för vägar med vägbelysning, skyltade parkeringar på vägmark, gångväg med bro över Sersån, gångväg längs Björnvägen samt naturmark med skidvägar enligt redovisning i gällande detaljplaner med nedanstående undantag:

1. Gemensamhetsanläggningen omfattar hela Björnvägen i den sträckning den har idag, vilket avviker från redovisning i 1992 och 2001 års detaljplaner. (Avser vägdragning vid fastighet 43:346).

2. Liftparkeringarna vid Björnidet och Björnvallen utgör inte del av gemensamhetsanläggningen.

3. De delar av Björnvägen, Fågelvägen och Fjällvägen med parkering, som inte omfattas av detaljplaner, ingår i
gemensamhetsanläggningen.

4. Förbindelseskidspåret mellan Björnidet och Björnvallen utgör inte del av gemensamhetsanläggningen.

§ 3 Grunderna för förvaltningen
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§ 4 Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5 Styrelse, säte och sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Härjedalens kommun. Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter och högst åtta ledamöter, samt minst noll suppleanter och högst tre suppleanter.

§ 6 Styrelse – val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.
Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år.
Första gången val äger rum skall två ledamöter väljas på endast ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Ordföranden väljs på ett år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7 Styrelse - kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet.
Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots
ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har ej rösträtt.

§ 8 Styrelse - beslutförhet, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder av detta skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.
Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.
Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och är ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot
beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet,
styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 Styrelse - förvaltning
Styrelsen skall:
1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelat på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för
varje sådan gren,
6. om medlem så begär, mot ersättning ombesörja snöröjning av parkeringsplatser på medlems fastighet,
7. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse en revisor och en suppleant. Revisorn bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari-31 december.

§ 12 Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas senast under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Styrelsen kan, när den finner det erforderligt, utlysa extra stämma. Om stämma skall godkänna uttaxering ska styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 13 Kallelse till stämma
Kallelse till stämma ska utfärdas av styrelsen och sker i första hand genom e-post till medlemmarna. De medlemmar som uppgivit e-postadress till samfälligheten ansvarar själva för att uppdatera samfälligheten vid ändringar. De medlemmar som inte uppgivit e-post kallas skriftligen.
Kallelse sker senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelse ska anges vilka ärenden som ska förekomma på stämman, och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.
Andra meddelanden ska genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom via samfällighetens hemsida www.bjornrikesf.se.

§ 14 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under december månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 15 Underhålls- och förnyelsefond
Till föreningen underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 50.000 kronor.

§ 16 Dagordning vid ordinarie stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1 val av ordförande för stämman
2 val av två justeringsmän
3 styrelsens och revisorernas berättelser
4 ansvarsfrihet för styrelsen
5 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
6 ersättning till styrelsen och revisorerna
7 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslängd
8 val av styrelse och styrelseordförande
9 val av revisorer
10 fråga om val av valberedning
11 övriga frågor
12 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

§ 17 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.
När omröstning företas skall till protokollet antecknas de
omständigheter angående röstetal, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.
Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 18 Protokollsjustering
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.