GRÖNOMRÅDEN

Regler och policy för vård och skötsel av grönområden
inom Björnrikeområdet


Fastighetsägarna ansvarar själva för hur träd, buskar och sly ska växa upp eller gallras och vårdas på den egna tomten. En del vill ha tät vegetation på tomten medan andra vill ha gles.
 
Vi rekommenderar fastighetsägare att först och främst noggrant med hjälp av tomtkarta (kan fås från kommunen) ta reda på var de egna tomtgränserna går, och inom den egna tomten vårda växtligheten, framför allt sly och buskar. Rådgör gärna med era grannar ifall större träd ska fällas.
 
Urgallrade träd och buskar ska forslas bort och inte slängas i grönområdet eller i dikena!

Den övervägande delen av all mark inom området som inte är tomter eller vägområden är klassade som grönområden och preciserad i gällande detaljplaner.
Det innebär att marken ägs av den ursprungliga markägaren men att samfälligheten förvaltar grönområdet med såväl skyldighet som rättighet att bestämma över och utföra skötseln på det sätt som krävs för områdets utnyttjande som grönområde. Enda undantaget är att ”gagnvirke”, dvs större träd, tillfaller markägaren.

Samfälligheten ensamt måste alltså sköta grönområdet och fastighetsägarna har ingen rätt att avverka utanför den egna tomten.
 
Om en enskild fastighetsägare, på egen bekostnad, önskar utföra gallring i sitt närområde måste först samråd ske med Samfällighetens styrelse och ett tydligt tillstånd erhållas. Tillståndet kommer att kopplas till bl.a. uppstädning och bortforsling. Varsam gallring av buskar och sly (tjocklek mindre än 100 mm) utanför egen tomt får dock ske utan särskilt tillstånd.